Tóth József: „A rész csak az egész okán értelmes!”

Tóth József: „A rész csak az egész okán értelmes!”

A ma magyarnak nevezett nyelv nem egyike a kőkor nyelve által „megérintett” nyelveknek, hanem éppen hogy egyenes ági leszármazottja az ősi világnyelvnek, mi több, Európában – legalábbis itt – az utolsó még élő kőkori nyelv. Ezalatt első lépésben természetesen csak ennyit kell érteni: kőkori emberek gondolkodása nagy tisztasággal megőrződött a magyar nyelvben. Nem különös e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll. (Varga Csaba)

Mit mondanak a Magyar nyelvről

Prof. Badiny Jós Ferenc 1909. június 3-án született Gácson, Nógrád megyében. Mint a balassagyarmati gimnázium egykori diákja, a Ludovika Akadémia tüzér-, majd repülőkiképzését elvégző tényleges tisztként kezdi pályafutását, azonban a m. kir. hadseregből 1940-ben kiválik és a Budapesti Műegyetemen folytatja tanulmányait. Sumerológiával Argentínában kezd foglalkozni, ahová 1946-ban érkezik. Az első irányítást a római Institutum Pontificum Biblicum-tól kapja és mint P. Demnel iskolájának a követője tanul. Ugyanezen Intézettől nyeri képesítését, mely jóváhagyja tanterveit és kidolgozott tananyagát a Buenos Aires-i Jezsuita Egyetemen felállítandó Sumerológiai tanszék létesítéséhez, mely tanszéknek a vezetésével az egyetem rektora 1966-ban megbízza. Azóta ugyanennek az egyetemnek ny. r. tanára. Munkásságának óriási eredménye az, hogy az 1971. tanévre hirdetett előadásaira 21 argentin rendes hallgató iratkozott be.

Tantárgyai a következők:
1. a sumír nyelv és ékírás,
2. a mezopotámiai kultúrák története,
3. a mezopotámiai vallások.

A sumír-magyar nyelvazonosság hirdetője és bizonyítója. A Nemzetközi Orientalista Kongresszus tagja, ahol 1967-ben Ann Arborban – (Michigan, USA) – az esztergomi királyi kápolna oroszlános díszítésének sumír és babiloni eredetét igazolta. Bizonyítását „Altaic Peoples’s Teocracy” címen fogadta el a Kongresszus. 1971-ben a canberrai (Ausztrália) kongresszuson – Argentína képviseletében – vesz részt, ahol a Pártus Birodalom sumír tradícióin át, a pártus nép magyar vonatkozásait mutatja ki „The Ethnic and Linguistic Problem of the Parthians” c. előadásában.

JÉZUS KIRÁLY A PÁRTUS HERCEG
BADINY JÓS FERENC
Prof. Badiny Jós Ferenc
Badiny Jós Ferenc előadások. Három könyvbemutató és a Szűzanya előadás.

A magyar nyelv

Miért nem fordulhat elő az, hogy először magyarok vagyunk és csak utána pártagok?
„Túl jó helyen van Európa kellős közepe!
Túl jó helyen van a Kárpát-medence!
A Kárpát-medence túlságosan gazdag és az a nép, amelyik a Kárpát-medencét működtetni tudja, a világ történelmébe nagyon szép példát adott. Azt a népet úgy hívják, hogy MAGYAR!
Ha nem a magyar dominancia uralkodik a Kárpát-medencében, akkor minden részeire esik szét. A Magyar nép tudja az EGYségnek a titkát, ami azt jelenti (most az élő szervezet működésére vonatkoztatva), hogy az EGÉSZség titkának a letéteményese, fölkéne saját magának is ismernie, hogy nem betegnek született erre a világra, hanem éppen azért, hogy a beteg embereket gyógyítsa! ”

Miben különbözik nyelvünk a többitől?
ŐSNYELV.
A Biblia szerint kezdetben „Az egész Földnek ugyanaz volt a nyelve és ugyanazok voltak a szavai” (Ter 11.1). Ez a nyelv az ősidők ködéből előtűnve harminc-harmincötezer évvel ezelőtt már bizonyíthatóan jelen van a fölgolyón, és ez a nyelv a Kárpát-medence nyelve is egyúttal, melynek egyenes ági leszármazottja a mai magyar nyelv. Ezzel szemben pl. az angol vagy francia nyelv csak ezeréves, a latin háromezer, a görög pedig ötezer, és ezek mind az ősnyelvnek már hígított, rövidített, rontott változatai.
RAGOZÓ NYELV.
A ragozás a nyelvet tökéletesíti, ragjaival, képzőivel, jeleivel hihetetlen változatossággal és tömörséggel tudja a gondolatokat kifejezni és azokat rövidebben, kevesebb szóval kifejezhetővé tenni, ugyanakkor az agyvelőtől nagyobb teljesítőképességet követel – szemben az úgynevezett hajlító (flektáló) nyelvekkel. A ragozó nyelvek kialakulásához igen hosszú idő, még talán nem is ismert, esetleg igen különleges feltételek kellettek, pl. háborítatlan egyhelybenlakás, jó természeti adottságok, béke, jólét, kultúra (Kárpát-medence!).
GYÖKRENDSZER.
Szavaink gyökerei értelmesek. A bennük rejlő alak mindig valamely kép. Régen mindent a kép, vagyis a látvány alapján neveztek meg. A magyar szókincsnek egyszótagú, ősi gyökerei vannak, és a gyökökbe rejtett őskép végtelenül maradandó. A gyökhöz tartozó írásjelek alakjai is a gyök lényegét fejezték ki. Pl. ? = gur, a világegyetemben minden, ami görbére hajol, ?= ro, a világegyetemben minden, ami az ép állapotot megrontja, V = ho-r = a világegyetemben minden, ami csökken, besüpped.
Ma is kb. 364 olyan szógyökünk van, amelyek még most is úgy hangzanak, mint hatezer évvel ezelőtt. A rokon szógyökökből szófüzérek, szóbokrok állnak össze, amelyek összegyűjtik a hasonló alakú és jelentésű szógyököket. Pl. a K-R mássalhangzókkal határolt – ún. „teremtő szógyökkel” kapcsolatos – szóbokor: kar, kard, kurd, karika, karám, karom, karing, kerek, kerül, kerít, kering, kéreg, kor, korong, karéj, kormány, körte, korona, kert, korc, korlát, kör, körös, köröz, környez, körül, kurkál, gurul, Kárpátok -, latin: cor, hortus, német: Garten, Stuttgart, angol: court, sumír: kur (görbít), stb., stb. Ezek a szavak hangzásilag összefüggnek pontosan úgy, ahogy az általuk jelzett dolgok is a valóságban összefüggnek, kerek dolgok, bekerítés értelműek. A nyugati nyelvekben ismeretlen e „teremtő gyök” elve, minden egyes szó magára hagyatott, minden jelentésnek külön-külön hangalakú szó felel meg. Pl. a németben: kar = Arm, karika = Ring, karima = Rand, karám = Pferch, kering = kreisen, kerít = umgeben stb. A közös tulajdonságot, hogy kerek, bekerít, nem jelzik.
BETÜKÉSZLET.
Tizenkét ejtett magánhangzónkkal szemben a többi európai nyelvekben átlag csak hét van.
SZÓKÉSZLET.
Szavaink számát a kutatók ma legalább egymillió-hatszázezerre teszik, de egyes becslések szerint ez tízmillió is lehet, hisz szavainkat eddig senkinek sem sikerült összeszámolnia. A szoftveresek azt mondják, hogy nyelvhelyességet ellenőrző, szótár-, ill. fordítóprogram írásakor jöttek rá arra, hogy nyelvünk összes szavát nem lehet – nyelvtani okok miatt sem – ugyanúgy tárolni, ill. megírni, mint pl. az angol esetében tehették. A képzett alakoknak ugyanis oly nagy a száma, hogy az már tárolási, elérési nehézségeket okozna, lehetetlenné tenné a fordítóprogram megírását. Ezért csak a szótöveket és a lehetséges képzési algoritmust tárolják a gépben. Munka közben végzett becslések szerint két-három milliárd szavunk is lehet és ebben még nincsenek benne azok a szószörnyetegek, mint pl.:megszentségtelenítettségeskedéseitekért. Szavaink fele semmilyen szótárban nem szerepel. Ilyen szóbőséggel egyetlen más nyelv sem rendelkezik. Arany János harmincezer magyar szóval fordította le a Hamletet, amit Shakespeare tízezer angol szóval írt meg!

MONDATSZERKEZET is eltérő. Ez egyébként meghatározója világképünknek, észjárásunknak: ugyanis mondatszerkesztésünk mellérendelő, szemben az idegen népek alárendelő szemléletével.
NYELVTANI KÜLÖNLEGESSÉGEK,
melyek – talán egyedül a sumír nyelv kivételével – minden más nyelvből hiányoznak:
– a kettős igeragozás: vár-lak – vár-sz = vár-téged-én – vár-te-engem
– az igei cselekvés hátráltatása az AG (OG, EG) hátráltató segédige alkalmazásával: nyit-ogat, hal-ogat. Stb., stb.
HANGSÚLY a beszédben mindig az első szótagon van, ami az idegenek füleinek igencsak szokatlan.

A magyart – a legrégibb élő írott nyelvet, melynek őshazája a Kárpát-medence Közép-Európában és nemzeti nyelve Magyarországnak – világszerte 15 millióan beszélik.

A pártusok korai városa – Örökségünk
Ősi pártus kőfal romjaira bukkantak iráni régészek az észak-iráni Mazandaran tartományban lévő Novsarban. A Kaszpi-tenger déli partján fekvő településen már az ókorban is élénk kereskedelmi és gazdasági tevékenység folyt.

Sötét kor emléke

A környéket a régészek alapos vizsgálatnak vetették alá és megállapították, hogy a telepet a pártusok hozták létre. A lelőhely korát az ott talált kerámiák alapján az Aszkáni-korhoz kötötték, melyet Kr. e. 249-226. közé datálnak a régészek. Ebből az időszakból viszonylag kevés lelet került elő, ezért sokan a pártusok sötét korának emlegetik ezt a húsz évet. Talán a mostani lelőhely feltárása révén új adatok kerülhetnek elő a pártusok korai történetének tanulmányozásához.

Fejlett fémművesség

Az ősi települést a perzsa forrásokban megmaradt Affelléval azonosították. A városban megtaláltak egy fémolvasztó műhelyt, mely azt bizonyítja, hogy ott fejlett ipari tevékenység folyt. A szkíta népek, így a pártusok is fejlett fémműves technikát fejlesztettek ki, az eurázsiai sztyeppei térségből a legszebb ötvöstárgyak éppen őseink kezei körül kerültek ki. A virágzó település egyébként túlélte alapítóit és nem pusztult el a perzsa hatalomátvételt követően. Kr. u. 224. után is használták, sőt a régészek még a korai iszlám időből való érméket és rézműves tárgyakat is találtak. A szakemberek szerint ez azt jelenti, hogy a Kaszpi-tenger déli partján fekvő Affellé hosszú ideig fontos kereskedelmi központ maradt.

Pártusok a Kaszpi-tengernél A szkíta eredetű pártusok neve már az ókori perzsa forrásokban feltűnik, majd az antik krónikák a Kaszpi-tenger keleti felén élő egyik jeles sztyeppei törzsként emlegetik őket. A perzsa birodalom széthullása után rövid ideig a görög eredetű Szeleukida-birodalom uralma alá tartoztak, de azon belül a pártusok nagy önállóságot élveztek, többek között önálló királyt választhattak maguknak. Egyikük, Arszak, megelégelte az idegen uralmat és Kr. e. 247-ben fellázadt a görög uralom ellen és szövetségeseivel létrehozta az önálló pártus államot. Azután szinte azonnal megkezdte kiterjeszteni fennhatóságát a régi szkíta területek felett. A pártusok érdeme, hogy közel hatszáz évre egyesíteni tudták a szkíta-tudatú népeket.

Egy az Isten!

„Kezdetben létezett a Szellem, a Lélek és az Erő. A nagy „EGY”-ben élt a Minden felett. Leírhatatlan, kifejezhetetlen és elérhetetlen hatalmasságnak hittük. Neve: ÍZ.

ÍZ „volt” a Kezdetben és „van” örökké a Minden felett.

ÍZ alatt nyugodott a Csend. Mozdulatlanságban hordta az ősanyagot. Az ősanyagban – az ősvizet. Az ősvízben – az Élet ígéretét. E három egységét is hittük. Neve: TEN.

Így lett nekünk a „kezdet”: ÍZ-TEN.”

(részlet a Magyar Bibliából – a „Magyar Ószövetségből”)
Főoldalra!
Become FREE – MAG tudás – Pártok nélkül – Vélemények – Rovásírás – Rabok-Szabadok – Szkíta-Hun – MAG ész – Nap és Hold – Petőfi – MAG Ősvallás – MAGyarságod – Hun-Avar – Kárpát-medence – Hiszekegy – Pozsonyi csata – Mit kér a Nép! – Tudsz jobbat? – Táltosok – MAG Őshaza – Jézus-Sumer – SZK Alkotmány – Magyar sorsot-Magyar kézbe – Istenes Honfoglalók – MAGYARNAK lenni – EU-Nyet – Indulók – Paradoxon – Island példa – Aranykor – Attilától-Koppányig – Árpád Apánk – Prof. Badiny – EGYsÉG – HAARP – Betelepítés – Igazságot – Rovás-jelkép – MAG Egység – 8 boldogság – SZERetet – MAG-hit – Kamat – Makói-gáz – Mérgeznek – Nibiru-Planet – Idősek – Kiárusítás – Anahita – Rovás-ABC – Magamról – Választás2011 – Igazságos Mátyás – Csonka Magyarország – tri-A-non! – Gyógynövények – KeReCSeNY – Halhatatlanság – BlogPost – Domonyi Blogja – Szkíta-Hun-Magyar – Aries-YouTube – ARIEStart – Aries Hungary – ARIES Üzleti Hálózat – ARIES.hu – AriesTrade.com – Aries Galéria – Domonyi Károly FB oldala – Rovásírás lap – Turul lap – Magyar lap – Magyarország lap – Pilis lap – Térkép

Subscribe
Visszajelzés
0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments